PROGRAM ZA UNAPREĐENJE KAPACITETA MEHANIZAMA

Sveobuhvatni program za unapređenje kapaciteta lokalnih mehanizama nastao je iz potrebe da se na jednom mestu nađu znanja koja će olakšati mehanizmima za rodnu ravnopravnost da sprovode svoj mandat na lokalnom nivou.

Pošto je utemeljen na svesti o dosadašnjim postignućima i o preprekama za uvođenje rodne perspektive u lokalne politike, ovaj program nije namenjen isključivo onima koji rade u lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost, već i zaposlenima u lokalnoj administraciji, donosiocima odluka (odbornicima/cama i predstavnicima/cama izvršnih organa lokalne samouprave), lokalnim institucijama i organizacijama. Pored toga, program je orijentisan prema rezultatima i zbog toga su predviđene praktične aktivnosti kojima stečena znanja i veštine možemo primeniti u praksi.

Očekivani rezultat usvajanja znanja i sticanja veština sadržanih u programu jeste najmanje jedna rodno osetljiva politika na lokalnom nivou. Program je organizovan kao vodič za sprovođenje obuka, ali istovremeno i sam po sebi može pružiti smernice za rad lokalnim mehanizmima, pomoću izvora koji su navedeni za svaku temu. S druge strane, moguće ga je koristiti kao vodič za trenere/ice koji/e pripremaju i sprovode obuke za povećanje znanja i veština lokalnih mehanizama. Moduli obuke su koncipirani kao dvodnevni seminari. Kako je način implementacije identifikovan kao značajan za postizanje rezultata, ovakav sveobuhvatni program podrazumeva kontinuiranu izgradnju kapaciteta kroz obuke u kombinaciji sa sprovođenjem izabranih aktivnosti između različitih modula obuke.

Najbolje bi bilo da lokalnim mehanizmima bude dostupna konstultantska podrška tokom sprovođenja aktivnosti kojima će primeniti stečena znanja. Za održivo uvođenje rodne perspektive u politike lokalne zajednice potrebno je u izgradnju kapaciteta uključiti i druge organe lokalne uprave, posebno u obuke koje se odnose na sektorske politike (ekonomsko osnaživanje, obrazovanje, medije, nasilje nad ženama, bezbednost i sl.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *