GKH organizacija

GKH je nezavisni istraživački centar u oblasti rodne ravnopravnosti, osnovan sa sa ciljem da doprinese kreiranju rodno odgovornih politika i projekata zasnovanih na podacima. Osim proizvodnje (kontektualizovanog) znanja, bavimo se i načinima praktične primene znanja i razvijamo i sprovodimo programe unapređenja kapaciteta, pripremamo vodiče i priručnike ali i zagovaramo za rodno odgovorne politike, mere i programe.  

Želimo da budemo tačka okupljanja onih koji/e istražuju, kreiraju, primenjuju, prate, urodnjenu stvarnost. Želimo da znanja primenimo za praktična rešenja i politike koje vode do pune ravnopravnosti i dobrobiti žena i muškaraca. Želimo da unapredimo proces kreiranja i sprovođenja rodnih politika kroz razvijanje i bolju iskorišćenost znanja i povezivanje i jačanje saradnje između različitih institucija i organizacija u javnom, neprofitnom i privatnom sektoru. Radimo na tome da približimo i promovišemo rodno odgovoran pristup, metodoligije i alate, povećamo uticaj civilnog sektora u kreiranju i praćenju politika, ali i da doprinesemo većem razumevanju rodne ravnopravnosti u široj javnosti. 

GKH je osnovan 2016. godine u Novom Sadu.

Statut možete pogledati ovde.

Englesku verziju statuta možete pogledati ovde

Šta radimo

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ZNANJA

 • Istražujemo rodnost i rodne odnose; rodne dimenzije u različitim oblastima.
 • Kreiramo: metodologije, baze podataka, liste indikatora, različite alate za praćenje rodne ravnopravnosti i rodnih odnosa.
 • Sprovodimo: rodne analize, komparativne studije, analize polaznih stanja i potreba; analize uticaja zakona, strategija, mera, politika, projekata.
 • Organizujemo: kurseve, volontiranje, tribine i konferencije koje popularišu i promovišu znanje o rodnosti i rodnoj ravnorpavnosti.
 • Objavljujemo:ekspertske studije, analize, vodiče, smernice za uvođenje rodne perspektive.

IZGRADNJA KAPACITETA

 • Razvijamo i sprovodimo obuke (treninge, radionice, seminare) za različite institucije i organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti, uvođenja rodne perspektive, rodne analize, ljudskih prava i diskriminacije zasnovane na rodu.
 • Radimo na izgradnji kapaciteta donosioca odluka i javne uprave, kroz rad sa političkim partijama, lokalnim samoupravama, zaposlenima u javnoj upravi, kroz trening programe, konsultantski rad i mentorstvo.
 • Posebno radimo na senzibilizaciji i partnerstvu sa donositeljkama/ocima odluka, kao i novinarima/kama i predstavnicima organizacija civilnog društva,instituta, univerziteta i drugih organizacija, koji žele da uvedu rodnu perspektivu u svoje institucije, programe i projekte.

USLUGE

 • Procena stanja i izrade planova za ostvarivanje rodne ravnopravnosti (gender odit) institucija i organizacija, posebno naučnih institucija, političkih stranaka i javnih preduzeća i kompanija (sa više od 250 zaposlenih) i razvijanje politika i planova za unapređenje rodne ravnopravnosti i rodno odgovorne programe institucija i organizacija.
 • Empirijska istraživanjarodnih aspekata u različitim oblastima (ankete, intervjui, fokus grupe, analize sadržaja, prikupljanje sekundarnih podataka)
 • Uključivanje rodne perspektive u razvojne politike i programe
 • Konsultacije i facilitacije;
 • Strateško i akciono planiranje: podrška u izradi strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti rodne ravnopranvosti, rodno osetljivih strategija i akcionih planova u drugim sektorima, na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou i usluge strateškog planiranja za druge institucije i organizacije;
 • Monitoring i evaluacija projekata, programa i politika;
 • Povezujemo aktere u zemlji i inostranstvu i promovišemo dobre prakse