AZL Brosura

Istraživanje je sprovedeno tokom 2015. godine u cilju dopune saznanja o kapacitetima političkih stranaka za žensko liderstvo i ispitianja potencijala ženskog liderstva za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u političkim strankama u Srbiji. Sprovedeno je anonimnim elektronskim upitnikom na uzorku od 152 ispitanika/ca, članova i članica stranaka i dubinskim intervjuima sa 13 političarki, funkcionerki na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou.

Ciljevi istraživanja bili su:
• Utvrđivanje realnog položaja žena u političkim strankama
• Odnos stranaka prema rodnoj ravnopravnosti, kroz percepciju ispitanika/ca • Identifikacija potencijala, prepreka i funkcija ženskog političkog liderstva u strankama

Ukupan uzorak obuhvata 152 ispitanika/ca, od kojih je 82,2% žena i 17,1% muškaraca funkcionera/ki i članova/ica političkih stranaka u Srbiji. Smatrali smo da je veoma važno u ovakvo istraživanje uključiti i muškarce i utvrditi njihovu percepciju rodne ravnopravnosti i položaja žena u politici i ovo je prvo istraživanje u Srbiji u kom je uključena i specifična muška perspektiva razumevanja rodne ravnopravnosti u politici. Prosečan ispitanik/ca je fakultetski obrazovana političarka, funkcionerka lokalnog odbora stranke, stara između 30 i 39 godina, u braku sa decom, zaposlena u javnom sektoru, zadovoljavajuće materijalne situacije, koja živi u gradu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *