ALAT ZA SAMOPROCENU LOKALNIH MEHANIZAMA

Iniciranje uspostavljanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost Misija OEBSa u Srbiji započela je još 2002 godine. Od tada do danas, u većini opština u Srbiji, kao i nacionalnom i pokrajinskom nivou uspostavljeni su mehanizmi za rodnu ravnopravnost. Donošenjem Zakona o ravnopravnosti polova, ali i Zakona o zabrani diskriminacije i Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja žena zaokružen je institucionalni okvir rodne ravnopravnosti u Srbiji.

Različite nacionalne institucije i organizacije (pre svih Uprava za rodnu ravnopravnost, Pokrajinski sekretarijat za privredu, propise i ravnopravnost polova, Zavod za ravnopravnost polova, Stalna konferencija gradova i opština), međunarodne i donatorske organizacije ali i lokalne ženske organizacije rade na sprovođenju programa koji imaju za cilj jačanje kapaciteta lokalnih mehanizama, odnosno stvaranje preduslova za uvođenje rodne perspektive u lokalne politike. U skladu sa tim sprovedeno je nekoliko nezavisnih procena oblika, aktivnosti i rezultata lokalnih mehanizama.

U ovim procenama identifikovani su ključni nedostaci aktuelne prakse, prepreke i mogućnosti za efikasno delovanje lokalnih mehanizama. Ključni nalazi procena su:
• ne postoji jedinstveno razumevanje uloge i nadležnosti lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost
• na lokalnom nivou nema razvijenih procedura i propisa za operacionalizaciju primene nacionalnog i međunarodnog okvira, ali i uvođenja rodne perspektive (alati i procedure)
• mehanizmi nisu dovoljno aktivni niti vidljivi u sistemu lokalne samouprave
Imajući u vidu aktuelnu praksu ali i ciljeve politike u oblasti rodne ravnopravnosti ukazala se
potreba za razvijanjem alata koji će omogućiti jednoobraznu, uporednu i kontinuiranu procenu
lokalnih mehanizama. Ujedno, ovaj alat ima za cilj da pruži lokalnim mehanizmima smernice za
uvođenje rodne perspektive u lokalne politike, definiše minimum standarda u ovoj oblasti i omogući identifikaciju dobrih i inovativnih praksi i rezultata.
Ovaj vodič sadrži:
• Prikaz alata za uporednu procenu lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, ciljeva i namene dokumenta
• Uputstva za korišćenje alata za uporednu procenu u procesu samoprocene lokalnih mehanizama
• Uputstvo za vrednovanje rezultata i izveštavanje o sprovedenoj samoproceni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *