Kuća rodnih znanja i politika

Gender knowledge hub

O nama

GKH je organizacija ekspertkinja/arata specijalizovanih za proizvodnju i primenu znanja o rodu u različitim oblastima. Želimo da budemo tačka okupljanja onih koji/e istražuju, kreiraju, primenjuju, prate, urodnjenu stvarnost. Želimo da znanja primenimo za praktična rešenja i politike koje vode do pune ravnopravnosti i dobrobiti žena i muškaraca. 

Najnovije Vesti

Naši najnoviji projekti

“Menstrualna Pravda: Zajedno ka smanjenju menstrualnog siromaštva”

Projekat Menstrualna Pravda: Zajedno ka smanjenju menstrualnog siromaštva realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije…

Analize i priručnici

ALAT ZA SAMOPROCENU LOKALNIH MEHANIZAMA

Iniciranje uspostavljanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost Misija OEBSa u Srbiji započela je još 2002 godine. Od tada do danas, u većini opština u Srbiji, kao i nacionalnom i pokrajinskom nivou uspostavljeni su mehanizmi za rodnu ravnopravnost. Donošenjem Zakona o…

RODNA PERSPEKTIVA LIČNIH PRIČA MIGRANTKINJA I MIGRANATA

Iako migracije iz zemalja u razvoju prema Evropskoj uniji traju znatno duže, u 2015. godini one menjaju svoj intenzitet i formu, te se od tada govori o „migrantskoj krizi“. Samo u 2015. godini, više od milion migranata pristiglo je na…

Rodna analiza budžetiranja odgovora na COVID – 19

Rodna Analiza budžetiranja odgovora na COVID – 19 u Republici Srbiji sprovedena je u okviru projekta „Mreža za praćenje rodno odgovornog budžetiranja na Zapadnom Balkanu i u Republici Moldaviji“ (Gender Budget Watchdog Network – GBWN), u periodu od jula –…

RODNA RAVNOPRAVNOST NA LOKALNOM NIVOU

Misija OEBS-a u Srbiji od 2002. godine, organizuje i podržava sprovođenje brojnih aktivnosti koje imaju za cilj institucionalizaciju rodne ravnopravnosti na svim nivoima vlasti. Misija je od samih početaka podržavala lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost, dajući im jasne smernice za…

PROGRAM ZA UNAPREĐENJE KAPACITETA MEHANIZAMA

Sveobuhvatni program za unapređenje kapaciteta lokalnih mehanizama nastao je iz potrebe da se na jednom mestu nađu znanja koja će olakšati mehanizmima za rodnu ravnopravnost da sprovode svoj mandat na lokalnom nivou. Pošto je utemeljen na svesti o dosadašnjim postignućima…

AZL Brosura

Istraživanje je sprovedeno tokom 2015. godine u cilju dopune saznanja o kapacitetima političkih stranaka za žensko liderstvo i ispitianja potencijala ženskog liderstva za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u političkim strankama u Srbiji. Sprovedeno je anonimnim elektronskim upitnikom na uzorku od 152…