RODNA RAVNOPRAVNOST NA LOKALNOM NIVOU

Misija OEBS-a u Srbiji od 2002. godine, organizuje i podržava sprovođenje brojnih aktivnosti koje imaju za cilj institucionalizaciju rodne ravnopravnosti na svim nivoima vlasti. Misija je od samih početaka podržavala lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost, dajući im jasne smernice za rad u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Imajući na umu potrebe lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, Misija OEBS-a je 2013. podržala izradu Alata za samoprocenu Lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, koji omogućuje sveobuhvatnu, kontinuiranu i komparativnu procenu rada ovih lokalnih mehanizama, istovremeno ih upućujući na razvoj strategija i na poboljšanje sopstvenog rada. Jedan od važnih rezultata rada Lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, koji je ustanovljen i u samom Alatu za samoprocenu, je potpisivanje Evropske povelje o jednakosti između žena i muškaraca na lokalnom nivou, koji je pripremio Savet evropskih opština i regiona (CEMR). Potpisivanjem povelje, lokalne i regionalne institucije su se obavezale na poštovanje principa ravnopravnosti.

Da bi se Povelja sprovela na najbolji mogući način, jedan od prvih koraka koji se mora preduzeti je priprema lokalnih Akcionih planova za ravnopravnost. Ovim Akcionim planovima u lokalnim samoupravama određuju se prioriteti, aktivnosti i sredstva, a osim toga, oni uspostavljaju i obavezu za povezivanjem u radu sa određenim institucijama i organizacijama na teritoriji lokalne samouprave, sa svrhom promovisanja i postizanja rodne ravnopravnosti. Da bi podržali lokalne vlasti da što bolje primenjuju svoje obaveze, Misija OEBS-a u Srbiji je pripremila i “Vodič za pripremu Lokalnih Akcionih planova za ravnopravnost”. Misija OEBS-a u Srbiji veruje da će ovaj Vodič, koji je urađen u saradnji sa nacionalnim ekspertkinjama za rodnu ravnopravnost, biti od pomoći Lokalnim samoupravama i drugim relevantnim akterima na lokalnom nivou u ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti, i na taj način doprineti realizaciji punog potencijala žena i muškaraca u društvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *