Projekti

Master program

Iako je u Srbiji rodno odgovorno budžetiranje obavezno po Zakonu o budžetskom sistemu, nedostaju kapaciteti za primenu ROB-a i razumevanje ovog pristupa u široj i stručnoj javnosti. Pored toga, postoji potreba za poboljšanom saradnjom između praktičara, civilnog društva i akademske zajednice. Cilj projekta je promocija rodno odgovornog budžetiranja kroz kreiranje programa master studija rodno odgovornog budžetiranja. Aktivnosti koje će biti sprovedene na tom putu su međunarodni sastanci i kreiranje tima, razvijanje priručnika i metodologije za izradu master programa, priprema šest nastavnih planova i programa, priprema web portala, treninzi za zaposlene kao i promocija projekta u Austriji, Srbiji i Severnoj Makedoniji. Projekat sprovodi SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY TETOVO u partnerstvu sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija u Novom Sadu, Centrom za istraživanje i kreiranje javnih politika, Kućom rodnih znanja i politika i organizacijom Förderinnen der Plattform 20000 frauen.

Preuzmi PDF – Srpska verzija: Master program

Preuzmi PDF – Engleska verzija: Master program

Femicid

Nasilje nad ženama je globalni fenomen koji utiče na živote žena i devojčica širom sveta. Najekstremniji vid nasilja prema ženama je femicid, odnosno, ubistvo žene učinjeno iz mržnje prema ženama, prezira, želje za dominacijom nad ženom i kontrolom nad njenim životom. U Srbiji, kao i u većini zemalja, nije sistematizovano praćenje slučajeva femicida. Radi boljeg razumevanja i prepoznavanja okolnosti i situacija koje mogu dovesti do femicida i uspostavljanja modela za prikupljanje podatka nastao je projekat „Iskorenjivanje i sprečavanje femicida u Srbiji“. Cilj projekta je procena kapaciteta relevantnih aktera za razumevanje dinamike, prirode i oblika femicida, kao i unapređenje delovanja institucija sistema u proceni rizika i efikasnoj intervenciji u prevenciji femicida. Projekat sprovode FemPlatz iz Pančeva, Ženski istraživački centar iz Niša i Kuća rodnih znanja i politika iz Novog Sada, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Evropske unije. Više informacija možete pronaći na: https://www.femplatz.org/index.php

WeBER

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) je obaveza svih budžetskih korisnika u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu uključujući i jedinice lokalne samouprave. ROB je, osim što je alat za postizanje rodne ravnopravnosti i alat za povećanje transparentnosti i efektivnosti upravljanja javnim finansijama. Više informacija možete pronaći na: WeBER

 

Naši najnoviji projekti

“Menstrualna Pravda: Zajedno ka smanjenju menstrualnog siromaštva”

Projekat Menstrualna Pravda: Zajedno ka smanjenju menstrualnog siromaštva realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije…