Odluka o raspisivanju nabavke za dostavljanje ponuda za izradu predloga lokalne javne politike, sa analizom troškova i koristi

Za potrebe naručioca “Kuća rodnih znanja i politika” iz Novog Sada, u cilju implementacije projekta  Menstrualna Pravda: Zajedno ka smanjenju menstrualnog siromaštva, koji se realizuje u okviru  programa Pokret Polet, koji finansira Evropska Unija, a sprovodi Trag Fondacija u partnerstvu sa  Centrom za socijalnu politiku (CSP), u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomoije (KoRSE)

potrebno je obezbediti uslugu izrade predloga lokalne javne politike, sa analizom troškova i koristi 

Usluga treba da obuhvate sledeće: 

Specifikacija 

Projekat ima za cilj da doprinese rešenjima za smanjenje menstrualnog siromaštva, uključujući i  obezbeđivanje menstrualnih proizvoda za devojke iz marginalizovanih grupa u Novom Sadu. Projekat  generalno ima za cilj da doprinese povećanju vidljivosti teme menstrualnog siromaštva i detabuizaciji  menstruacije u Srbiji.  

U okviru projekta predviđena je izrada predloga javne politike, na lokalnom nivou, u Gradu Novom  Sadu, koja treba da uključi procenu troškova i koristi na godišnjem nivou. Predlog javne politike treba  da obuhvati nekoliko mogućih rešenja i ponudi podatke relevantne za izbor najefikasnijeg i  najefektivnijeg rešenja.  

Opis poslova eksperta/ekpertkinje za analizu troškova i koristi:  

– Prilagodi/razvije metodologiju za procenu troškova i koristi predloga javnih politika  – Sprovede analizu najmanje 2 moguća rešenja za distribuciju besplatnih menstrualnih proizvoda  – Pripremi prikaz analize na najviše 7 strana A4 formata, koji treba da uključi: opis problema koji se  javnom politikom želi rešiti, opis ciljane populacije, prikaz predloženih rešenja, procenu troškova  svakog od rešenja, procenu koristi svakog od rešenja, iz perspektive rodne ravnopravnosti i javnog  zdravlja, moguće izvore finansiranja i nadležne institucije.  

– Za ovaj zadatak je predviđeno ukupno šest radnih dana 

Sekundarne podatke kao i predloge rešenja na osnovu konsultacija sa ciljnom grupom će pripremiti  projektni tim Kuće rodnih znanja i politika. U tom smislu, predlog javne politike sa procenom troškova  i koristi će biti zajednički rezultat projektnog tima i angažovanog eksperta/ekspertkinje, koji/a će  prvenstveno biti zadužen/a za finansijske aspekte predloga javne politike. 

USLOVI NABAVKE  

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu prema navedenim  kriterijumima. 

Kriterijum odabira najpovoljnijeg ponuđača: 

Potrebne kvalifikacije i kompetencije:  

– Najmanje master ili viši stepen obrazovanja u oblasti ekonomije, odnosno javnih finansija.  – Iskustvo u sprovođenju istraživanja i analiza u vezi sa javnim politikama u oblasti rodne  ravnopravnosti.  

– Znanje i posvećenost ljudskim pravima, i razumevanje zakonskog okvira ostvarivanja rodne  ravnopravnosti na lokalnom nivou.  

– Znanje i iskustvo u oblasti analize budžeta lokalnih samouprava u Republici Srbiji i mogućih izvora  finansiranja za programe, mere i projekte koje JLS ili druge institucije sprovode.  

Mogu se prijaviti fizička lica, u tom slučaju se sa Kućom rodnih znanja i politika sklapa ugovor o delu ili  pravna lica, u kom slučaju se sklapa ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a isplata vrši na osnovu  izdate fakture po prihvatanju finalne verzije dokumenta od strane projektnog tima.  

Za prijavu je potrebno poslati obrazac i biografiju, sa primerima koji dokazuju i ilustruju potrebno  iskustvo i kompetencije do 18.03.2024. godine u 12 časova na mejl adresu dr.sreckov@gmail.com  

Dragana Srećkov,  

Izvršna direktorka 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *