Rod i epidemija COVID – 19

Ovaj dokument predstavlja preliminarni pregled rodnih aspekata i mogućih efekata pandemije i preduzetih mera, na žene i isključene i ranjive grupe, koji je namenjen prvestvenemo javnom zagovaranju za rodno osetljiv odgovor na krizu izazvanu pandemijom.

Pregled je pripremljen na osnovu dostupnih podataka i izazova na koje su ukazali različiti akteri, pre svega ženske organizacije i međunarodne razvojne agencije. Pregled je uključio i neke od glavnih zaključaka
online konsultacija sa predstavnicima i predstavnicama civilnog društva koje su 04.04.2020. organizovale Ženska platforma za razvoj Srbije i UN WOMEN.

Ceo dokument možete preuzeti na linku ispod.

Ključni rodni aspekti epidemije i preporuke –Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *