IZGRADNJA KAPACITETA

  • Razvijamo i sprovodimo obuke (treninge, radionice, seminare) za različite institucije i organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti, uvođenja rodne perspektive, rodne analize, ljudskih prava i diskriminacije zasnovane na rodu.
  • Radimo na izgradnji kapaciteta donosioca odluka i javne uprave, kroz rad sa političkim partijama, lokalnim samoupravama, zaposlenima u javnoj upravi, kroz trening programe, konsultantski rad i mentorstvo.
  • Posebno radimo na senzibilizaciji i partnerstvu sa donositeljkama/ocima odluka, kao i novinarima/kama i predstavnicima organizacija civilnog društva,instituta, univerziteta i drugih organizacija, koji žele da uvedu rodnu perspektivu u svoje institucije, programe i projekte.