Vesti

Rod i epidemija COVID – 19

Ovaj dokument predstavlja preliminarni pregled rodnih aspekata i mogućih efekata pandemije i preduzetih mera, na žene i isključene i…

Lične priče migranata

Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednci Započet projekat„Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa…