MISIJA

Da koristimo i izgradjujemo kapacitete za sveobuhvatne i pouzdane analize politika iz rodne perspektive i omogućimo praktična rešenja koja će doprineti ostvarivanju rodne ravnopranvosti.

Zašto GKH?

  • Zato što hoćemo da premostimo jaz između feminizma, društva, politike i nauke.
  • Zato što hoćemo da povežemo rodne studije, espertize i aktivizam i tako postanemo tačka okupljanja različitih aktera/ki koji rade na proizvodnji, promociji i primeni znanja o rodu
  • Zato što želimo da doprinesemo integraciji, profesionalizaciji i vidljivosti ove oblasti u Srbiji i regionu.
  • Zato što hoćemo da povežemo rodne studije, espertize i aktivizami tako postanemo tačka okupljanja različitih aktera/ki koji rade na proizvodnji, promociji i primeni rodnih znanja
  • Zato što verujemo da senaše instituticije i inostrani partneri moraju više oslanjanjati na kontekstualizovana znanja o rodu i steći veće poverenje u lokalne aktere/ke koji se bave njihovom proizvodnjom
  • Zato što hoćemo da podžimo one koji žele da svoje naučne, socijalne, profitne ili političke projekte i programe unaprede uvodeći u njih rodnu dimenziju.

 

Da bismo razumeli stvarnost, moramo da istražujemo, analiziramo, uzimamo u obzir i pratimo rod i rodne odnose. Politike koje su “rodno slepe” predstavljaju gubljenje vremena i bacanje para koje se teškom mukom sliju u budžete na svim nivoima. Svi izazovi sa kojima se danas susrećemo i koje, kao društva, pokušavamo da rešimo, imaju rodnu dimenziju.

Nekada je rodna dimenzija formalan zahtev u pripremi i realizaciji projekata, mera, strategija i planova. Ova dimenzija trebalo bi da bude sastavni deo projektnog planiranja, čak i kad to donatori ne traže, zato da bi projekti, mere, strategije i planovi imali veće efekte i transformacijski potencijal.

To znači da pitanje kako rod i rodni odnosi utiču na temu kojom se bavimo, a kako naše akcije mogu da uzimaju u obzir rodne odnose i menjaju ih , treba da bude deo našeg svakodnevnog rada. Da bismo imali viziju, moramo razumeti stvarnost.

..