Biljana Maletin Uljarević

Bavi pitanjima ženskih prava i rodne ravnopravnosti već 20-ak godina. Na početku svog angažmana, krejem devedesetih radila je sa ženama koje su preživele nasilje na beogradskom SOS telefonu za žene i decu žrtve nasilja i u Autonomnom ženskom centru. Bavila se pitanjem političkih prava zena i učestvovala u kreiranju i vođenju prve ženske kampanje za izlazak na izbore 2000. godine „Tvoj glas , glas razlike”.

Dizajnirala je i izvela brojne treninge, programe, kampanje koje su se odnosile na prava žena i rodnu ravnopravnost. Takođe, je učestvovala u kreiranju i izvođenju značajnog broja TOT (trening za trenere) programa. Često vodi procese strateškog planiranja, a ima iskustva i sa eksternom evaluacijom programa i projekata.

Trenutno se najviše bavi pitanjima uvođenja rodne perspektive u programe i politike. Aktivno sarađuje sa organizacijama civilng sektora, ženama iz političkih stranaka, sindikata i javnog sektora. Održala brojne treninge za zaposlene u institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou . 

Kao konsultantkinja za uvođenje principa rodne ravnopravnosti u javne politike, pročitala, analizirala i pratila implementaciju mnoštva lokalnih i nacionalnih strategija iz različitih oblasti ( dominantno strategija razvoja, ali i iz oblasti bezbednosti, zaštite životne sredine, unapređenja položaja mladih, socijalne zaštite i sl. ) .

Aktivno učestvuje u procesima lobiranja i zastupanja za izmenu zakona i javnih politika u oblasti rodne ravnopravsti.

Sarađivala sa mnogim međunarodnim i donatorskim organizacijama (Misija OEBSa; UNDP SEESAK, UN WOMEN; CIDA, CARE, UNDP Crna Gora, UNDP Srbija, GiZ, NDI itd), domaćim organizacijama i institucijama (Stalna konferencija gradova i opština, Pravosudna akademija, Beogradski centar za ljudska prava, Beogradski fond za političku izuzetnost, Beogradski centar za bezbednosnu politku, Centar za podršku ženama, Kikinda, Mreža SOS telefona Vojvodina, Fenomena Kraljevo, Peščanik Kruševac, Palgo Beograd, Centar modernih veština, Geyten LGTB, Labris, Udruženje Roma Novi Bečej, Ženski prostor Niš, Romska ženska mreža, Ženski centar Užice, KOMS; brojni odbori za rodnu ravnopravnost na opštinskom nivou, Ženska parlamentarna mreže, oborničke mreže žena …)