Rodna analiza COVID mera

Rodna analiza COVID mera u Srbiji državne mere

Rodno uslovljene potrebe i aktivnosti ženskih nevladinih organizacija

Rodna analiza COVID mera

Kuća rodnih znanja i politika je, u okviru projekta GBWN izradila Rodnu analizu budžetiranja odgovora na COVID – 19 u Republici Srbiji. Fokus u analizi je, osim na samim merama i njihovoj urodnjenosti bio i na transparentnosti i participativnosti i uključivanju ženskih organizacija civilnog društva (ŽOCD) u sistemski, državni odgovor na epidemiju. 

Analiza je pokazala da je: odgovor na COVID – 19 u Srbiji bio pravovremen, da je bio rodno slep u celini, a da su pojedinačne mere bile rodno slepe ili rodno neutralne. Najviše sredstava opredeljeno je za podršku privredi, bez targetiranja po sektorima i/ili drugim kriterijuma i bez specifičnih mera za žene. Nije bilo državnih mera, finansiranih iz budžeta, koje su odgovarale na ključne rodno uslovljene potrebe žena i osetljivih grupa. 

ŽOCD su, sa druge strane, od samog početka epidemije sprovodile analize, davale prepreke i upućivale preporuke nadležnim institucijama, a neke od njih i sprovodile i kreirale nove usluge. 

Ključni nalazi analize su predstavljeni na događaju koji je održan na Zoom platformi  31.03.2021. godine. Događaj je okupio predstavnice mnogobrojnih organizacija, kako domaćih tako i međunarodnih. Na samom početku su Sabine Kroissenbrunner, zamenica zmbasadora Republike Austrije, i Marija Risteska, regionalna direktorka Gender Budget Watchdog Network projekta, pozdravile prisutne i istakle značaj rodno odgovornog budžetiranja i uloge organizacija civilnog društva u tom procesu. Zatim je Višnja Baćanović predstavila rezultate analize.

Drugi deo događaja bio je posvećen iskustvima i rezultatima ŽOCD.  Jasna Kolaković Smiljanić, predstavnica Fenomene iz Kraljeva, Kosana Beker programska direktorka Femplatz-a iz Pančeva i Jelena Ružić, predsednica Udruženja žena kolubarskog okruga su predstavile aktivnosti svojih organizacija u vreme pandemije. Jasna je govorila o analizi rada institucija koje su nadležne za sprovođenje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koju je uradila Fenomena iz Kraljeva i smernicama koje su u vezi sa zaštitom žena uputile nadležnim institucijama. Kosana je govorila o rezultatima istraživanja o položaju žena sa invaliditetom i starijim ženama koje je sprovelo udruženje Femplatz iz Pančeva. Jelena Ružić je govorila o programu Hobotnica koji sprovodi Udruženje žena Kolubarskog okruga, a koji uključuje različite usluge za žene iz pretežno ruralnih područja.  Nakon njihovog izlaganja je usledila diskusija u kojoj su, osim izlagačica, učestvovale i Katarina Baletić, novinarka Nove ekonomije, Olja Leković, predstavnica Unwomen-a, Zorana Antonijević, OSCE, Bogdan Urošević, misija OEBS u Srbiji. 

Zaključeno je da je neophodno više uključiti ženske organizacije u donošenje odluka, a preporuke koje pripremaju ugraditi u dizajn mera koje se donose. Potrebno je infrormisati nadležne skupštinske odbore i nastaviti sa nezavisnim praćenjem mera za oporavak od epidemije. 

Diskusiju je moderirala Zorica Skakun, predstavnica KANA-e. Snimak čitavog događaja dostupan je na FB stranici Kuće rodnih znanja i politika – Gender knowledge Hub, a analiza na srpskom jeziku (i sažetal na engeskom) na web sajtu organizacije www.genderhub.org.rs i sajtu mreže www.gbwn.org