USLUGE

  • Procena stanja i izrade planova za ostvarivanje rodne ravnopravnosti (gender odit) institucija i organizacija, posebno naučnih institucija, političkih stranaka i javnih preduzeća i kompanija (sa više od 250 zaposlenih) i razvijanje politika i planova za unapređenje rodne ravnopravnosti i rodno odgovorne programe institucija i organizacija.
  • Empirijska istraživanjarodnih aspekata u različitim oblastima (ankete, intervjui, fokus grupe, analize sadržaja, prikupljanje sekundarnih podataka)
  • Uključivanje rodne perspektive u razvojne politike i programe
  • Konsultacije i facilitacije;
  • Strateško i akciono planiranje: podrška u izradi strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti rodne ravnopranvosti, rodno osetljivih strategija i akcionih planova u drugim sektorima, na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou i usluge strateškog planiranja za druge institucije i organizacije;
  • Monitoring i evaluacija projekata, programa i politika;
  • Povezujemo aktere u zemlji i inostranstvu i promovišemo dobre prakse