Dr Ana Pajvančić Cizelj

Sociološkinja sa višegodišnjim iskustvom istraživačkog i praktičnog rada u oblasti rodne ravnopravnosti.

Radi na planiranju, organizaciji i sprovođenju rodno senzitivnih socioloških istraživanja korišćenjem različitih istraživačkih tehnika i inovativnih metodoloških pristupa, prilagođenih istraživačkoj temi i kontekstu.

Posebne oblasti naučnog interesovanja su joj sociologija roda, urbana sociologija i sociologija okruženja. Objavila je više od 30 naučnih radova iz ovih oblasti. Do sada je samostalno sprovela deset socioloških studija u saradnji sa različitim instiucijama i organizacijama (Zavod za ravnopravnost polova, Zavod za urbanizam, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Pokrajinski ombudsman, Centar za podršku ženama, Beografski fond za političku izuzetnost,itd). U poslednje vreme najviše se bavi globalizacijom gradova poluperiferije, rodnim aspektima održivog urbanog razvoja i urbanog planiranja i političkom participacijom žena.